ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณิชาภา เจริญเสียง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศิริลักษณ์ แซ่โค้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปรางชิด เส้นสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางจิดาภา มงคล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2