กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปรางชิด เส้นสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : tapotaram@tapo.ac.th

นางสาวศิริลักษณ์ แซ่โค้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : tapotaram@tapo.ac.th

นางสาวณิชาภา เจริญเสียง
ครู คศ.1
อีเมล์ : tapo@tapo.ac.th

นางจิดาภา มงคล
ครู คศ.1