ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริลักษณ์ แซ่โค้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณิชาภา เจริญเสียง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปรางชิด เส้นสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1