กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณิชาภา เจริญเสียง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : tapo@tapo.ac.th

นางสาวศิริลักษณ์ แซ่โค้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : tapotaram@tapo.ac.th

นางสาวปรางชิด เส้นสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : tapotaram@tapo.ac.th

นางจิดาภา มงคล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2