ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววาทินี สะกะมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอารีรัตน์ ธงชัย
ครู คศ.1

นายพงศกร แสงเพิ่ม
ครู คศ.1

นายพงศธร คิดรัมย์
ครูผู้ช่วย