กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพงศธร คิดรัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ