ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววาทินี สะกะมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอารีรัตน์ ธงชัย
ครู คศ.1

นายพงศกร แสงเพิ่ม
ครู คศ.1

นายพงศธร คิดรัมย์
ครูผู้ช่วย