กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอารีรัตน์ ธงชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : tapotaram@tapo.ac.th

นายพงศธร คิดรัมย์
ครูผู้ช่วย