กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวรดา อ่อนละออ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2