ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวรดา อ่อนละออ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2