ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานบริการ

นายสมาน เตศิริ
พนักงานบริการ