กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกิตติพงษ์ ศรีสาลี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : tapo@tapo.ac.th