ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวทิพวัลย์ แซ่เตีย
ครูอัตราจ้าง