ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิชิต มนต์วิเศษ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวรวุฒิ ดวงมะโน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5