ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิชิต มนต์วิเศษ
ครู คศ.1

นายวรวุฒิ ดวงมะโน
ครูผู้ช่วย