กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพิชิต มนต์วิเศษ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : tapo@tapo.ac.th

นายวรวุฒิ ดวงมะโน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : tapo@tapo.ac.th