กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพงศกร แสงเพิ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : tapotaram@tapo.ac.th

นางสาววาทินี สะกะมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : tapotaram@tapo.ac.th

นางวลัยรัตน์ ทองเลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : Walairat_2527@hotmail.com

นางสาววนาลี ชูวงค์
ครู คศ.1
อีเมล์ : tapotaram@tapo.ac.th

นางสาวภคมน ทับทิม
ครู คศ.1
อีเมล์ : tapotaram@tapo.ac.th