ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวลัยรัตน์ ทองเลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภัสสรา พรหมบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาววนาลี ชูวงค์
ครู คศ.1

นางสาวภคมน ทับทิม
ครูผู้ช่วย