ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพงศกร แสงเพิ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววาทินี สะกะมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางวลัยรัตน์ ทองเลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววนาลี ชูวงค์
ครู คศ.1

นางสาวภคมน ทับทิม
ครู คศ.1