กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพงศธร คิดรัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2