ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรพินท์ คำมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวธนวรรณ จันทร์สว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1