ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนุชนาถ บุญม่วง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวชลิตา แก้วดวงเล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2