กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนุชนาถ บุญม่วง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : tapo@tapo.ac.th

นางสาวชลิตา แก้วดวงเล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : tapo@tapo.ac.th