ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนุชนาถ บุญม่วง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชลิตา แก้วดวงเล็ก
ครูผู้ช่วย