ปฐมวัย

นายอธิวัฒน์ ใครวิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0823323234

นางจิดาภา มงคล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2