ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นายอธิวัฒน์ ใครวิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางจิดาภา มงคล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2