ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวผกามาศ ทำมา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นายอธิวัฒน์ ใครวิชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1