พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
         พันธกิจ
๑.  พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ ให้มีความรู้ทักษะ และคุณลักษณะตามหลักสูตรสถานศึกษา

  ๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

  ๓.  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมตาม

     มาตรฐานวิชาชีพครู

  ๔.  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

  ๕.  ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๖.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       เป้าหมาย
๑.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามหลักสูตรสถานศึกษา

๒.  ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

๔.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

๕.  ครูและผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

๖.  ครูและผู้เรียน ชื่นชม ศิลปะ กีฬา วัฒนธรรมไทย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง