วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

คำขวัญ
"พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสู่มาตรฐาน"

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่วิถีไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี มีทักษะงานอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

อัตลักษณ์

เป็นโรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์

จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต