ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวัดตโปทาราม  ตั้งอยู่เลขที่   ๒๗๕/๖        หมู่ที่    ตำบลบางพระ   อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๒๐๑๑๐  โทรศัพท์  -๓๘๑๐-๐๗๓๕ โทรสาร  -๓๘๑๐-๐๗๓๕  e-mail  tapotaram@hotmail.com  พื้นที่ ๑๗  ไร่ ๒ งาน  ๘๐  ตารางวา

๑.๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย   มัธยมศึกษาตอนต้น 

๑.๓  มีเขตพื้นที่บริการ    หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่    และหมู่ที่    ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดตโปทาราม  (โอสถานุเคราะห์วิทยา)  เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านวังหิน  ซึ่งมี  นายขวัญ  นาคแท้  และ นายติ่ง   ขวัญอ่อนพร้อมชาวบ้านวังหินได้ร่วมใจกันสร้างโรงเรียนขึ้น  
เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 
  พฤษภาคม  ๒๔๙๙  โดยมีนายอรุณ  ระยานนท์  เป็นครูใหญ่คนแรก

            ต่อมาในปี  ..๒๔๙๙  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๐๒  แทนอาคารเรียนหลังเดิมซึ่งคับแคบและผุพัง

            ..  ๒๕๐๕  พระมหาละออง  อินทสุวัณโณ  เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม  มีความประสงค์จะย้ายโรงเรียนบ้านวังหินมาสร้างบริเวณวัด  เนื่องจากที่ดินบริเวณโรงเรียนได้ถูกเวนคืนเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำบางพระ ในโอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสวัสดิ์ - นางล้อม  โอสถานุเคราะห์  เจ้าของบริษัทโอสถสภา ( เต็กเฮงหยู )  บริจาคเงินสมทบกับงบประมาณสร้างอาคารเรียน    หลัง    ห้องเรียน  และได้บริจาคเงินสร้างโรงอาหาร  ถังน้ำฝน  สร้างส้วม  และอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคารเรียน

..๒๕๐๖  ทางราชการได้อนุมัติชื่อเดิมเป็นโรงเรียนวัดตโปทาราม (โอสถานุเคราะห์วิทยา)  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -

..๒๕๐๗  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่    และเพิ่มขึ้นปีละ ๑ ชั้นจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โดยเป็นสาขาหนึ่งของโรงเรียนบ้านบางพระ

..๒๕๐๘  ทางโรงเรียนได้รับคำสั่งจากจังหวัด  ส่งตัวนายกวี  จันทรพิทักษ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และ พ.. ๒๕๑๑  ได้แต่งตั้งให้นายสันต์  วุฒิกานนท์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายกวี  จันทรพิทักษ์  และโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายภาคบังคับ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและไม่เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านบางพระอีก

..๒๕๑๒  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  มี ๔ ห้องเรียน ๒ ชั้น  ทางโรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารไม้เป็นอาคารตึก ๒ ชั้น จำนวน ๑๖ ห้องเรียน

..๒๕๑๔  จังหวัดได้แต่งตั้งนายวิโรจน์  วิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่โท  และ พ..๒๕๑๘  ได้รับแต่งตั้งให้นายประสาน  ชุติรัตน์  เป็นผู้ช่วยครูใหญ่แทน

..๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุม  และได้รับเงิน (...)  สร้างโรงอาหาร

..๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ ๒ ชั้น ๒ หลัง  และในปี พ.. ๒๕๒๒  ได้รับงบสร้างอีก ๑ หลัง

..๒๕๒๔  ได้รับเงินพัฒนาจังหวัดจาก ส..  สร้างเรือนเพาะชำและสนามเด็กเล่น

.. ๒๕๒๕  ได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ

.. ๒๕๒๗  นายมังกร  เปลี่ยนสมัย  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายสันต์ วุฒิกานนท์  ที่ได้ครบอายุปลดเกษียณราชการ

.. ๒๕๓๔  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และเปิดเพิ่มขึ้น ปีละ ๑ ชั้น  จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปี  .. ๒๕๓๖

.. ๒๕๓๕  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งให้นายสมศักดิ์  บัวทอง  มาดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

.. ๒๕๓๖  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.๖๐๒/๒๖  จำนวน ๑ หลัง ๑๐  ที่  และถังน้ำฝนแบบ ฝ.๓๓  จำนวน ๒ ชุด (๖ ถัง)

.. ๒๕๓๗  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๙  ขนาด    ห้องเรียน

.. ๒๕๓๘  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.๖๐๑/๒๖  จำนวน ๑ หลัง  สร้างถังน้ำซีเมนต์พร้อมรางน้ำฝนแบบ   .๓๐  พิเศษ  และสร้างสนามบาสเกตบอล ๑ สนาม

.. ๒๕๓๙  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนหลังที่    แบบ  สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน    ห้องเรียน  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖  จำนวน ๑ หลัง    

.. ๒๕๔๑  สำนักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้แต่งตั้งนายสุรชัย  หอระตะ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๔๑  และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๔๒

.. ๒๕๔๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งโดยอนุมัติอนุกรรมการข้าราชการครูสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (อกค.  สปช.)  ให้นางนฤมล  พอดี  ผู้ช่วยผู้อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเขิน  สปอ.บ้านบึง มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม  เนื่องจากผู้อำนวยการได้ย้ายไปจังหวัดฉะเชิงเทรา

และในปีนี้ (เมษายน)  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณทำสนามฟุตบอลแบบ ฟ./๔๒  และงบตามมาตรการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  .๑ ข  และสร้างถังน้ำซีเมนต์แบบ  . ๓๓  จำนวน ๑ ชุด

.. ๒๕๔๒  นายพิทักษ์  ประสิทธิเวชานนท์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม

.. ๒๕๔๓  นายวินัย  บัวป้อง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน