ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.ย. 55 ส่งแบบทดสอบประจำภาคเรียนที่ 1
ผู้บริหารและคณะครู คณะกรรมการนิเทศโรงเรียน จรินทร์,มรกต,นงลักษณ์
03 ก.ย. 55 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่5 ประจำเดือนกันยายน – ตุลาคม และปพ.5 ครั้งที่ 4
ผู้บริหารและคณะครู
31 ส.ค. 55 ประชุมงานบริหารวิชาการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 3
ผู้บริหารและคณะครู
10 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ครูเครือทิพย์และคณะกรรมการนักเรียน
06 ส.ค. 55 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่4 ประจำเดือนสิงหาคม และ ปพ.5 ครั้งที่ 3
คณะกรรมการนิเทศโรงเรียน จรินทร์,มรกต,นงลักษณ์
01 ส.ค. 55 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูเพ็ญพิชชาและคณะกรรมการนักเรียน
03 ก.ค. 55 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม และปพ.5 ครั้งที่ 2

คณะครู คณะกรรมการนิเทศโรงเรียน จรินทร์,มรกต,นงลักษณ์
02 ก.ค. 55 ประชุมงานบริหารวิชาการและงานอื่น ๆ ครั้งที่ 2 สรุปรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ผู้บริหารและคณะครู
26 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่
- ครูอารี ครูวรดา ครูสมหวัง ครูสำราญ ครูจรินทร์ ครูราเชนทร์ คณะกรรมการนักเรียน
15 มิ.ย. 55 ถึง 29 มิ.ย. 55 ค่ายวิชาการ(โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / คณะครู
14 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันไหว้ครู
ครูเครือทิพย์และคณะกรรมการนักเรียน
04 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูเพ็ญพิชชาและคณะกรรมการนักเรียน
01 มิ.ย. 55 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายนและ ปพ.5 ครั้งที่ 1
คณะครู คณะกรรมการนิเทศโรงเรียน (จรินทร์,มรกต,นงลักษณ์
01 มิ.ย. 55 ถึง 30 มิ.ย. 55 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ)
ผู้บริหารและคณะครู
31 พ.ค. 55 ประชุมงานบริหารวิชาการและงานอื่น ๆ ครั้งที่ 1
ห้องประชุมโรงเรียนวัดตโปทาราม ผู้บริหารและคณะครู
28 พ.ค. 55 ถึง 29 พ.ค. 55 อบรมโครงการความปลอดภัยในโรงเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนวัดตโปทาราม วิทยากรจาก สพฐ. ผู้บริหารและคณะครู นักเรียนทุกคน ผู้ปกครอง
21 พ.ค. 55 ถึง 25 พ.ค. 55 การนิเทศติดตามโครงการนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
คณะกรรมการนิเทศจาก สพป.ชลบุรี เขต3
17 พ.ค. 55 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมทุกชั้นเรียน

คณะกรรมการนิเทศโรงเรียน (จรินทร์, เครือทิพย์ ,วรดา)
16 พ.ค. 55 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1
1. ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1
2. นักเรียนเลือกชุมนุมตามความสนใจ
- คณะกรรมการนิเทศ(ผู้บริหาร,จรินทร์,มรกต, นงลักษณ์) คณะครูและนักเรียนทุกชั้นเรียน
15 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

-              1.  ผู้บริหารประชุมผู้ปกครองทุกชั้นเรียน แจ้งผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในรอบปี
    การศึกษา 2554 และแนวทางการดำเนินการในปีการศึกษา 2555

-               2.  ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น / ครูที่ปรึกษาผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรี 15 ปี

ผู้บริหารและคณะครู ผู้ปกครอง
14 พ.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
1. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  นักเรียนรับหนังสือแบบเรียน
2. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ผู้บริหารและคณะครู นักเรียนทุกชั้นเรียน
10 พ.ค. 55 ถึง 13 พ.ค. 55 เตรีียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
1. เปิดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2. ตรวจความปลอดภัยของอาคารเรียน  อาคารประกอบ ความปลอดภัยในโรงเรียน 
(โครงการความปลอดภัยในโรงเรียน)
ผู้บริหารและคณะครู , คณะกรรมการตรวจ ความปลอดภัยในโรงเรียน (สำราญ,ราเชนทร์,ณัชชา,วรรณา,สมหวัง)